Registers - Wie, Wat, Wanneer

Wie deed Wat en Wanneer?

Ambtsdragers en ambachtslieden uit Nederweert, Ospel en Leveroy
1400-1800 (1990)

Als U wilt weten wat het ambacht of ambt was van Uw voorouders uit de gemeente Nederweert (inclusief Ospel en Leveroy), dan is deze beroepenindex een handige bron. Een onmisbare aanvulling voor stamboomonderzoekers die hun genealogie willen ’aankleden’.

De lijsten zijn samengesteld door Alfons Bruekers. Gedurende meer dan 20 jaar verzamelde hij duizenden losse vermeldingen van beroepen in rekeningen, testamenten, brieven, kasboeken en andere bronnen uit de voor Nederweert relevante archieven in Nederweert, Weert en Maastricht. Al die gegevens zijn nu bijeen gebracht op deze website en nu voor het eerst toegankelijk voor geïnteresseerde onderzoekers en genealogen.

Een groot deel van de bronnen waaruit deze gegevens geput werden, is inmiddels niet meer voor het grote publiek beschikbaar. Dit komt door de slechte materiële toestand van het Nederweerter archief dat in Maastricht berust. Om verder verval en aantasting te voorkomen heeft men daar moeten besluiten om de meeste documenten niet meer ter inzage te geven. Gelukkig kon de beroepenverzameling al vóór die tijd plaatsvinden, waardoor het belang van deze website nog eens vergroot wordt.

Vrijwel alle ambtsdragers uit het kerkelijke en gemeentelijke overheidsapparaat zijn opgenomen (van burgemeester tot nachtwaker en van koster tot schoolmeester). Uit de private sector zijn alleen die beroepen opgenomen waarbij sprake was van gildelidmaatschap en dus meesterschap (ambachten als timmerman, smid, slager).
De gekozen periode loopt vanaf de late middeleeuwen tot ongeveer het jaar 1800. In de meeste gevallen is de aanvang van de Franse tijd (1795) als scheidingsjaar genomen. Bij sommige beroepsgroepen loopt de lijst door tot in de negentiende of zelfs ver in de twintigste eeuw.
Met name de lijsten uit de negentiende en twintigste eeuw zijn nog verre van volledig, maar zullen in de nabije toekomst worden gecompleteerd.

Hoe te gebruiken?
Klik op een beroepsnaam uit de beroepenindex en U wordt rechtstreeks doorgeleid naar alle gegevens van één bepaald ambt of ambacht.
Elk beroep wordt indien nodig voorafgegaan door een korte beschrijving van het ambt of ambacht.
Van de meeste personen is niet exact bekend wanneer zij in functie traden en tot welk jaar zij in functie bleven. Van slechts enkele soorten ambtsdragers (zoals burgemeesters en schepenen) zijn de exacte data van aanstelling en aftreden bekend. Verder zijn in de loop der jaren ook heel veel gegevens verloren gegaan. Daarom zijn in de lijsten vrijwel altijd de vermeldingsdatums genoemd. Dit zijn de de momenten waarop een bepaalde persoon in functie werd vermeld.
Door bij een willekeurig persoon in de navolgende tabellen de vroegste en laatste vermeldingsdatum te zoeken, kan bij benadering de ambtsperiode worden bepaald. Naarmate de lijst groeit en gevoed wordt met meer en meer gegevens uit de archiefbronnen, kan dus met steeds meer nauwkeurigheid de ambtsperiode worden bepaald.

Hebt U aanvullingen of verbeteringen?
De lijst is nooit compleet en vertoont nog vele hiaten en bevat ongetwijfeld ook verschrijvingen en fouten. Toch leek het de webredactie al meer dan de moeite waard om deze gegevens aan te bieden. Regelmatig zullen nieuwe aanvullingen worden gepubliceerd op deze website. U kunt ook zelf Uw aanvullingen of correcties doorsturen (mail deze naar: contact@nederweertsverleden.nl. Ze zullen dan na controle worden opgenomen in de lijst en zo ter beschikking komen aan alle bezoekers van deze website.

Graag altijd met bronvermelding
Bij alle vermeldingen staat de originele archiefbron of vindplaats vermeld. Dat is erg belangrijk, want zo kan elke gebruiker zelf de originele bron controleren en eventuele extra informatie vergaren.
Indien u gegevens uit deze lijst gebruikt in uw publicatie, kunt U ook als volgt te verwijzen:
A. Bruekers, Wie Wat wanneer, lijst van ambtsdragers en ambachtslieden uit Nederweert, Ospel en Leveroy 1400-1800 (Nederweert, Stichting Geschiedschrijving Nederweert, 2009).
Blijf altijd de originele bron controleren! Type- en interpretatiefouten voorbehouden.
Het is niet toegestaan de digitale bestanden van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming integraal of gedeeltelijk te reproduceren en via andere digitale media, informatiedragers, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derden.

Bronnen/afkortingen

APN Archief St. Lambertusparochie Nederweert
ASN Archief Schepenbank Nederweert
ASW Archief Schepenbank Weert
BS Burgerlijke Stand
BROLV Broederschap van Onze Lieve Vrouw (ledenlijst in: Nederweerts Verleden deel V)
DTB Doop/-, trouw- en begraafboeken van de RK. St. Lambertusparochie Nederweert
GAN Gemeente-archief Nederweert
GAW Gemeente-archief Weert
gem.rek. Gemeenterekening
NA Notarieel Archief
Nwts Verl. Serie ’Nederweerts Verleden’, uitgave Stichting Geschiedschrijving Nederweert
OR Oud-rechterlijk archief van Weert
PA Provinciaal Archief
RAL Rijksarchief in Limburg (nu RHCL)

Klik hier om naar de beroepenindex te gaan!

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert