Nieuws - Persbericht Gemeente Nederweert 17 november 2010

nieuw monument
Een ’monument’ op een monument:
geveltopversiering van ’pand Vullers’, Kerkstraat 64.
(Foto: Stichting Geschiedschrijving Nederweert)

Op dinsdag 28 september 2010 heeft de gemeenteraad het Archeologiebeleid, de Erfgoedverordening en de verordening op de Erfgoedcommissie vastgesteld. Nieuwe verordeningen en zelfs een nieuwe commissie. Past dat wel in deze tijd van deregulering?

Het antwoord op die vraag is ja! Alfons Bruekers, voorzitter van de Erfgoedcommissie, vertelt over het doel en de werkzaamheden van deze commissie. "Op de eerste plaats is er niet echt sprake van een nieuwe commissie. De sinds 1998 bestaande Monumentencommissie is in september 2010 gestart met een nieuwe samenstelling en met een nieuwe naam. Maar er is meer aan de hand dan alleen een ’etiketwijziging’. De reden voor de verandering is de wijziging van de Monumentenwet in 2009. Daarin schuift het Rijk een deel van de verantwoordelijkheid voor monumentenzorg naar de gemeente. Dat heeft nogal wat consequenties. Ten eerste eist de wetswijziging het formuleren van plaatselijk monumentenbeleid (in de vorm van een Erfgoedverordening en Archeologiebeleid). Ten tweede is daar een adequaat samengestelde commissie voor nodig, met de nodige expertise aan boord, om het gemeentebestuur daarin te adviseren."

Samenstelling
"De nieuwe Erfgoedcommissie bestaat uit vier leden. Zij wordt voorgezeten door Alfons Bruekers (namens de Stichting Geschiedschrijving Nederweert; hij brengt ook de archeologische expertise in). Leden van de commissie zijn Cor Houtappels (bouwkundige), Pieter van Traa (restauratie-architect) en Hein Jansen (vertegenwoordiger van de Heemkundevereniging Nederweert). De commissie wordt bijgestaan door ambtelijk secretaris Frits Slaats. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en worden van te voren aangekondigd. Klein maar belangrijk verschil met de oude commissie is dat deze niet langer wordt voorgezeten door een wethouder, waardoor de rolverdeling tussen commissie en het college van B&W vanaf nu beter gewaarborgd is."

Taken
"De Erfgoedcommissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de zorg voor de monumenten in Nederweert. Zij doet dat vanuit een onafhankelijke positie en met het oogmerk van instandhouding. Het is vervolgens aan het gemeentebestuur om een eindafweging te maken. Dat gebeurt zowel op basis van de adviezen van de commissie als de belangen van betrokken partijen zoals eigenaren en belangengroeperingen."

"Onder monumenten worden zowel de gebouwen (gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten) als de archeologisch waardevolle objecten onder de grond verstaan. Dat is ook een van de redenen waarom de naam van de commissie is veranderd in Erfgoedcommissie."

Adviezen
"De adviezen van de commissie kunnen veelsoortig zijn. Op de eerste plaats kan het gaan om aanwijzing. Zo heeft de commissie recent 26 nieuwe gebouwen uit de kern van Nederweert voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Maar de commissie beoordeelt ook verbouwings- en uitbreidingsplannen van monumentale gebouwen. Verder bereidt zij beleidswijzigingen voor. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, ziet zij voor zichzelf een rol weggelegd in het geven van bekendheid van het Nederweerter erfgoed bij het publiek, zoals via de gemeentelijke website."

Identiteit
"Monumentaal erfgoed is onderdeel van ons ’collectief geheugen’ en draagt bij aan de lokale identiteit. Het versterkt de uitstraling en aantrekkelijkheid van onze gemeente. In de toekomst zal de commissie zich ook gaan bezighouden met advisering over nieuw aan te wijzen gemeentelijke monumenten in de kerkdorpen en het buitengebied."

Eisen
"Hoewel in Nederweert erg veel monumentale gebouwen verdwenen zijn, is het niet de bedoeling om van wat resteert een soort openluchtmuseum te maken. Behoud moet ook bedrijfseconomisch haalbaar zijn en eigentijdse eisen van comfort en gebruiksgemak mogen niet ontkend worden. Het gemeentebestuur is zich bovendien zeer bewust van het feit dat een monument ook lasten en beperkingen met zich mee brengt, waarin door middel van subsidies ten dele kan worden voorzien. Nederweert wil zuinig zijn op haar culturele erfgoed. De nieuwe Erfgoedcommissie helpt daarbij", besluit Alfons Bruekers.

Bron: Gemeente Contact week 45 2010

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert