Nieuws - Persbericht Gemeente Nederweert 13 juni 2009

Koninklijke onderscheiding voor Alfons Bruekers

Tijdens viering 25-jarig jubileum Stichting Geschiedschrijving Nederweert

Op zaterdag 13 juni 2009 om 19.30 uur reikte burgemeester Evers de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer ir. Alfons Bruekers uit Ospel. Deze uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 25-jarig bestaansjubileum van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert op het huisadres van de heer Bruekers, Kreijel 4 in Ospel. De heer Bruekers is de jongste Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ooit in Nederweert benoemd.

De heer Bruekers (47 jaar) uit Ospel is al 37 jaar op een breed terrein en op een bijzondere wijze langdurig actief voor de gemeenschap. Zijn activiteiten richten zich met name op archeologie, historie en monumentenzorg. Het is een indrukwekkende staat van dienst.

felicitatie

Archeologie
Vanaf 1972 is hij in diverse hoedanigheden en in diverse functies betrokken bij archeologische activiteiten. Zo was hij 15 jaar archivaris en materiaalmeester van de Archeologische Werkgroep van de Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert, 14 jaar organisator, veldtechnicus en graver aan archeologische opgravingscampagnes in België onder supervisie van de Nationale Dienst Opgravingen, initiatiefnemer en 6 jaar eindverantwoordelijk projectleider van diverse archeologische noodonderzoeken onder auspiciën van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 9 jaar regionaal correspondent van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2 jaar lid van de Werkgroep Steentijdonderzoek Nederland, oprichter en inmiddels 21 jaar voorzitter van de Stichting Regionaal Archeologisch Bodemonderzoek en oprichter en 4 jaar bestuurslid van de Stichting Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen.

In 1996 was de heer Bruekers de ontdekker van het eerste zogenaamde ’Celtic Field’ in dit deel van het land; in de wetenschappelijke lectuur bekend geworden als het ’Nederweerter schaakbord van de goden’.

Historie
Eveneens vanaf 1972 is hij actief op het gebied van de historie. Al vanaf jonge leeftijd (10 jaar) was hij frequent bezoeker van gemeentearchieven en het Rijksarchief Maastricht en deed hij onderzoek naar de kerkelijke, sociale en economische geschiedenis. In 1978 was hij medeoprichter en gedurende 20 jaar was hij bestuurslid van de Heemkundevereniging Nederweert. Hij maakte in 1992 deel uit van de oprichtingscommissie van het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind. Als radiocolumnist verzorgde hij een rubriek voor onder meer Hilversum 2, de Regionale Omroep Zuid (ROZ) en de Lokale Omroep Weert.

In 1984 was hij medeoprichter van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert. Sindsdien is hij voorzitter van deze stichting en vanaf 2008 daarnaast ook nog secretaris. De Stichting Geschiedschrijving Nederweert heeft inmiddels een groot aantal publicaties, waaronder zes themaboeken, op haar naam staan. Onder auspiciën van de stichting is hij initiator van het historisch archief over Nederweert in de 19e en 20e eeuw (het zogenaamd ’Collectief geheugen van Nederweert’).

De heer Bruekers is schrijver van een 50-tal korte en lange artikelen in plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke periodieken op het terrein van sociaal-economische geschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis, seizoensarbeid, volkskunde, genealogie, monumentenzorg, archeologie, religie en folklore. Gedurende 11 jaar was hij redacteur van in totaal 150 artikelen van de rubriek ’Nederweerts verleden’ in het plaatselijk weekblad.

Al 21 jaar is de heer Bruekers initiatiefnemer en beheerder van een audio-archief van geluidsopnamen van interviews met oudere Nederweerter inwoners met bijzondere betekenis voor de sociale, culturele, kerkelijke en economische geschiedenis van Nederweert.

Monumentenzorg
Ook op het gebied van monumentenzorg levert de heer Bruekers belangrijke bijdragen. Hij stelde in 1996 op verzoek van het gemeentebestuur van Nederweert de gemeentelijke monumentenlijst samen en is sinds 2000 lid van de gemeentelijke Monumentencommissie. Ook heeft hij zich 10 jaar intensief en met succes ingezet om het monumentaal ’pand Siem’ op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen.

Gedurende 26 jaar is de heer Bruekers initiatiefnemer en uitvoerder van opmetingen, karteringen en bouwhistorische research van tientallen verdwenen monumentale panden en boerderijen in de regio Weert-Nederweert. Ook was hij in 1994 opsteller van het bouwhistorisch onderzoek naar en restauratieplan voor het boerderijcomplex ’Braosheuf’ in Nederweert-Boeket.

Gastdocent en spreker
Vanaf 1975 wordt regelmatig op hem een beroep gedaan als gastdocent, spreker en vraagbaak over archeologie en geschiedenis. Hij heeft inmiddels zo’n 150 lezingen en spreekbeurten op zijn naam staan. Hij is leider van (zelfopgezette) geschiedkundige excursies voor groepen belangstellenden door de dorpskern van Nederweert en is al 20 jaar gastdocent op diverse basisscholen in Weert en Nederweert en de Volksuniversiteit met thema’s over archeologie en oorlogsgeschiedenis.

Publicist
Ook als publicist is de heer Bruekers volop actief. Zo was hij in 1980 co-auteur van het boek ’Naame en gezagdjes in het Wieërter Landj’ met daarin artikelen van zijn hand over Nederweerter straatnamen, bijnamen en spreekwoorden en in 1987 van het archeologisch hoofdstuk in het boek ’Schoor, Roeven en Kraan’. Hij was 3 jaar eindredacteur van het archeologisch kwartaalblad ’Informatiebulletin Peel, Maas & Kempen’ en is al 18 jaar redactielid van ’De Maasgouw’, een provinciaal tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, uitgegeven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. In de periode 2001-2007 was hij paranimf (meelezer) van het academisch proefschrift ’In dienst van Napoleons droom’ van dr. Joost Welten van de Universiteit Utrecht.

Diversen
De heer Bruekers is inmiddels ook al 11 jaar actief als lid van de Commissie Straatnaamgeving van deze gemeente en al 10 jaar als gecommitteerde voor Fontys Hogeschool Venlo.

Bestuur en medewerk(st)ers van gemeente Nederweert feliciteren Alfons Bruekers van harte met zijn Koninklijke onderscheiding.

Bron: Website Gemeente Nederweert

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert